PROJECTE
EDUCATIU
II HISTÒRIA
Escoles Minguella

 

ESCOLES MINGUELLA

Centre d'Educació Infantil, Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria Fundat per Na Joaquima Minguella Pruñunosa l'any 1940. La nostra concepció d'Escola com a complement de la família fa que cerquem una relació propera entre ESCOLA i FAMÍLA mitjançant l'intercanvi i la cooperació entre pares i educadors, amb l'objectiu d'aconseguir una acció educativa coherent. Per això, i per tal d'afavorir un desenvolupament harmònic i integrat de la persona que estem educant, és imprescindible una definició clara i concisa del model educatiu que estem promovent. És amb aquesta intenció que fem una breu però precisa descripció del CARÀCTER PROPI o IDEARI.

OBJECTIUS TENDÈNCIA: RESPECTE A LES FAMÍLIES:

- Aconseguir amb les famílies una relació permanent i de confiança mitjançant: reunions de curs, entrevistes amb els tutors, assemblees de l'Associació de Pares i festes i sortides escolars.

RESPECTE ALS ALUMNES:

- Aconseguir que els alumnes:

- tinguin una actitud de respecte vers persones i coses.

- desenvolupin al màxim les seves aptituds personals i entenguin que l'Escola és un lloc de treball i convivència on cal valorar, sobretot l'esforç personal.

- sàpiguen compartir, participar i treballar en equip.

- siguin capaços de distingir i destriar el fonamental del secundari o accessori.

- estimin i coneguin la llengua i cultura catalanes, respectant i valorant les altres.

- estiguin sensibilitzats envers l'entorn social, i valorant les diferents aportacions polítiques que es donen per aconseguir el bé comú.

- tinguin informació i es desvetlli en ells la inquietud sobre el fet religiós cristià que doni la base per poder optar lliurement per a un compromís religiós.

RESPECTE AL PROFESSORAT:

- Aconseguir una actitud responsable i de servei que reverteixi en el bé dels alumnes que ens han estat confiats.

 

 

CARÀCTER PROPI:

1. Els pares són els educadors primers dels seus fills i per tant tenen el dret i el deure d'escollir aquella escola que sigui més adient amb les seves conviccions. Per tal de fer una tasca educativa més coherent i efectiva és necessària una relació de confiança i una estreta col.laboració entre pares i escola.

2. Els nois i les noies en sana convivència normal, han d'aprendre a relacionar- se i s'han de preparar per a viure junts i complementar-se.

3. Per aconseguir una educació integradora de la personalitat de l'alumne cal valorar i vetllar: - l'educació intel.lectual. - l'educació física. - l'educació estètica. - l'educació afectiva. - l'educació cívica i social. - l'educació ètica i transcendent.

4. La convivència respectuosa serà la base per a construir la vida familiar, escolar i social dels nostres alumnes.

5. Amb la transmissió de coneixements ens proposem aconseguir dels nostres alumnes una actitud oberta i receptiva vers els canvis que el progrés i la tècnica ens ofereixen.

6. La nostra escola s'insereix en el context de Catalunya i és al servei del país.

7. En impartir l'educació cívica i social-política ens compremetem a donar als alumnes una visió oberta, sense condicionaments, respectuosa amb totes les opcions i que prepari per a fer en el seu moment una opció lliure entesa com un servei a la comunitat.

8. L'educació integral que la nostra escola promou s'inspira en una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món. Aquest oferiment ha de tenir però sempre el caràcter respectuós envers la llibertat de totes les famílies, alumnes i professors.

9. Som una Escola que té consciència de la seva missió al servei de la comunitat i, congruent en aquest sentit vol obrir-se a tothom i s'acull al finançament públic.